0888 566 566
Телефон на клиента

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Всеки притежател на МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражднаска отговорност на автомобилистите”.

Покритие на застраховката

Застраховката покрива отговорността на физически и юридически лица, за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Срок на застраховката

 • Срока на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” е една година.

Застраховката може да бъде и със по-кратък срок, но само в един от следните случаи:

 • при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация, съгласно действащото българско законодателство
 • при сключване на гранична застраховка
 • за фирми, извършващи внос и продажба на МПС
 • за бавнодвижещо се превозно средство
 • при включване на застраховка на самоходни машини

Валидност на застраховката

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на територията на:
Република България, съгласно българския закон; държава членка на Европейския съюз съгласно нейния закон; трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, при пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия; в този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата членка, на чиято територия обичайно се намира моторнотпревозно средство на виновния водач, по повод на което е сключена застраховката; трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение, съгласно нейния закон; трета държава, чието национално бюро за застрахователите е член на системата „Зелена карта”.
Съгласно КЗ в сила от 01.01.2016 г. сертификат „Зелена карта” се издава заедно с полицата по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” без допълнителна такса или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги.

Лимит на отговорност на застраховката

Съгласно чл. 492 от КЗ в сила от 01.01.2016 г. задължителните минимални застрахователни суми (лимити) за всяко събитие са:

 • за неимуществени и имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт:
  • 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.
  • 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица