0888 566 566
Телефон на клиента

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Застраховката покрива гражданската отговорност
на български или чуждестранни юридически лица (в т.ч. по договореност могат да се включат ръководители, служители, длъжностни лица, както и допълнително застраховани дейности) за сумите, които лицето е законно задължено да заплати като компенсация за материални щети и телесни увреждания (вкл. смърт, заболяване, загуба на работоспособност), причинени на трети лица в резултат на извършваната от него дейност или поради негово бездействие.

Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение от страна на кандидата за застраховане по утвърден от застрахователя образец.

Покрива се отговорността на юридическото лице за събития, възникнали на територията на Република България, до действителния размер на вредата, но не повече от договорените лимити на застрахователно обезщетение – единичен (за едно събитие) и агрегатен (за периода на застраховката).

Застрахователната премия се определя от лимитите на застрахователно обезщетение, годишния оборот от дейността и рисковия клас на предприятието.

Застрахователно обезщетение се изплаща след предявяване на писмена претенция на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лица, или, ако такова не бъде постигнато, на база влязло в сила съдебно решение.