0888 566 566
Телефон на клиента

ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ

Обект на застраховане

Застраховката е доброволна и е предназначена за всички работници и служители в едно дружество, включително мениджърския състав. Застрахователна компания сключва групови застраховки (с поименен списък на застрахованите лица или по средносписъчен състав) за събития, свързани с живота, здравето и работоспособността на застрахования и се задължава при настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск да изплати на застрахования или на ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.

Покрити рискове

Основни рискове, които се покриват по полицата, са:

 • смърт вследствие трудова злополука;
 • трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука.

Допълнителни рискове

По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни рискове:

 • смърт вследствие битова злополука;
 • трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
 • временна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука;
 • временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
 • медицински разноски вследствие злополука;
 • репатриране вследствие злополука;
 • спасителни разноски;
 • трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване;
 • временна загуба на работопособност вследствие общо заболяване;
 • медицински разноски вследствие акутно заболяване;
 • репатриране вследствие акутно заболяване.

Застрахователна сума

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове, размера на застрахователната сума и рисковия клас, към който се отнася професията на застрахованите лица.