0888 566 566
Телефон на клиента

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИ

Застраховката „Професионална отговорност на адвокати“ се сключва задължително от лица, упражняващи адвокатската професия, съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата.

Застрахователна компания застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на:

  • всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти при изпълнение на професионалните задължения като адвокат, (включително от небрежност, грешки или пропуски);
  • разходи по уреждане на претенции, направени със съгласието на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете;
  • всички суми, дължими съгласно точките по-горе, във връзка с отговорност на партньори (адвокати, помощник-адвокати, записани в застрахователната полица) в случаите, когато съвместно защитават интересите на доверител или подзащитен.

Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение.

В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14- дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.