0888 566 566
Телефон на клиента

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Застраховката „Трудова злополука” е задължителна съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

Обект на застраховане

Работодателите застраховат задължително работниците и служителите си, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. При сключен застрахователен договор и платена премия Застрахователна компания носи отговорност за живота и здравето на застрахованите лица и покрива риска от трудова злополука.

Застрахователна сума и премия

Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя. Застрахователната сума по застраховка „Трудова злополука“ се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката. Съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, минималната застрахователна сума за смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука за всяко лице е в размер на 7 (седем) годишни брутни (т.е. 84 месечни) работни заплати на работника или служителя. Минималната застрахователна сума за риска „временна загуба на работоспособност“ е в размер на 1 (една) месечна заплата.

Териториална валидност

Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република България и класифицирани като „трудова злополука“, съгласно „Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки“.

Срок на валидност

Срокът на валидност на застраховката не може да бъде по-дълъг от 1 година и по-кратък от 1 месец.